DE ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN TELCOMPC-DIENSTEN
1. Definities In deze Algemene Voorwaarden zijn de volgende definities (waarin de enkelvoudsvorm tevens de meervoudsvorm zal worden geacht) van toepassing, die met een beginhoofdletter worden aangeduid. en voorwaarden:
1.1. “Aanbieding”: de door TelecomPC aangeboden Producten en offertes; een aanbieding kan worden aangemerkt als een eenzijdige rechtshandeling van aanbieding.
1.2. “Algemene Voorwaarden”: de meest recente versie van deze algemene voorwaarden van VOF TelecomPC
1.3. “Koper”: de rechtspersoon die een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan met TelecomPC
1.4. “Overeenkomst”: alle tussen TelecomPC en Koper gesloten overeenkomsten met betrekking tot de koop en levering van Producten.
1.5. “Partijen”: TelecomPC en de Koper.
1.6. “Producten en services”: alle telefoons, tablets, laptops, computers, audio- en andere apparaten, alsmede alle accu’s, batterijen, Adapters, accessoires, services en andere zaken, aangeboden en geleverd door TelecomPC.
1.7. “Schriftelijk”: per post (op papier) of elektronisch (via e-mail, WhatsApp, Messenger of een ander platformonafhankelijk berichtensysteem).
1.8. “TelecomPC”: VOF., de verkopende partij.
2. Toepasbaarheid
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Aanbiedingen van TelecomPC, alle onderhandelingen tussen TelecomPC en Koper, alle door TelecomPC met Koper aangegane of te sluiten Overeenkomsten en tevens de uitvoering van die Overeenkomsten.
2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen Schriftelijk en met toestemming van TelecomPC geschieden.
2.3. Bij strijdigheid tussen de tekst van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
2.4. Indien TelecomPC haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden op enig moment niet onmiddellijk uitoefent, laat dit haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst te doen onverlet, indien zij dit om haar moverende redenen zou willen. 2.5. Indien één van de bepalingen van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Partijen zullen dan met elkaar in overleg treden om een ​​vervangende bepaling overeen te komen, die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling weerspiegelt.
2.6. TelecomPC is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden.
3. Aanbieding
3.1. Alle Aanbiedingen van TelecomPC zijn geheel vrijblijvend en zijn berekend op basis van de op het moment van uitgifte geldende prijzen, tarieven en specificaties.
3.2. Alle Aanbiedingen van Telecompc zijn geldig voor een periode van vijf werkdagen, tenzij anders vermeld in een Aanbieding.
3.3. Het staat TelecomPC vrij om elk van de door haar uitgegeven Aanbiedingen in te trekken. 3.4. TelecomPC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Producten die op haar website worden getoond.
4. Overeenkomst en dienstuitvoering
4.1. De Overeenkomst met TelecomPC komt tot stand zodra Twee partijen het aanbod hebben.
4.2. De aanvaarding van een Aanbieding door Koper is onherroepelijk.
4.3. TelecomPC is slechts gebonden aan (mondelinge) afspraken die voor of na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gemaakt, indien TelecomPC deze afspraken schriftelijk met Koper heeft bevestigd.
4.4. TelecomPC is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
4.5. TelecomPC is slechts gebonden aan afspraken of toezeggingen door TelecomPC, dan wel door TelecomPC ingeschakelde derden, indien zij deze afspraken en/of toezeggingen Schriftelijk aan Koper heeft bevestigd.

4.6 Klanten met een afspraak gaan voor op Klanten zonder afspraak.
4.7 Bij afgifte van het Product vraagt TelecomPC om de toegangscode om bepaalde functies te testen. Indien een klant deze toegangscode geeft, geeft hij daarmee toestemming om TelecomPC gebruik te laten maken van deze code om functies te testen. De klant is NIET verplicht om de toegangscode af te geven om zijn of haar toestel te laten repareren.
4.8 TelecomPC heeft het recht het Product terug te zetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
4.9 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan TelecomPC.
4.10 TelecomPC probeert voor haar reparaties gebruik van te maken van Originele onderdelen, lukt dit niet dan wordt er gebruik gemaakt van onderdelen van de hoogst haalbare kwaliteit.
4.11 TelecomPC heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Diensten.
4.12 TelecomPC probeert reparaties binnen een uur uit te voeren.
4.13 Indien het Product niet binnen een week wordt opgehaald wordt de Klant hier op geattendeerd. Als het Product na 30 dagen nog niet is opgehaald gaat het eigendom over op TelecomPC.
5. Gegevens en informatie
5.1. Koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens Koper aan TelecomPC verstrekte gegevens en informatie.
5.2. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet, niet tijdig of niet volgens de gemaakte afspraken beschikbaar zijn voor TelecomPC, TelecomPC is gerechtigd de daardoor ontstane kosten tegen haar gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen.
6. Schattingen en offertes
6.1. Partijen laten zich, onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen, leiden door de door TelecomPC uitgebrachte schattingen en offertes.
6.2. In principe worden, tenzij anders vermeld, alle prijzen vermeld in euro’s en inclusief BTW en tevens exclusief verpakking en/of verzending.
7. Betaling.
7.1. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen aan TelecomPC te geschieden binnen vijf werkdagen, welke termijn als fatale termijn te beschouwen is.
7.2. Het staat TelecomPC vrij om vooraf te betalen.
8. Leveringstermijn
8.1. De door TelecomPC opgegeven levertijd is slechts indicatief. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2. TelecomPC is niet in verzuim of aansprakelijk indien levering niet binnen de leveringstermijn plaatsvindt. Maar zal de Koper op de hoogte stellen van eventuele vertragingen en van de nieuwe leveringstermijn.
8.3. De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen: De datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen; B. De datum waarop TelecomPC de gegevens ontvangt die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; C. De datum waarop TelecomPC eventuele bedragen ontvangt die Koper op grond van de Overeenkomst bij vooruitbetaling aan haar dient te betalen.
8.4. Indien de leveringstermijn is uitgedrukt in dagen, wordt onder één dag verstaan ​​een werkdag, niet zijnde een rustdag (zaterdag of zondag) of een nationale of internationale feestdag.
9. Levering
9.1. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering altijd af fabriek van TelecomPC.
9.2. De Koper mag de door TelecomPC geleverde Producten niet doorverkopen onder de naam TelecomPC.
10. Vervoer
10.1. Levering op het door Koper opgegeven adres vindt alleen plaats indien Partijen vooraf overeenstemming hebben bereikt over de daaraan verbonden meerkosten en de daarbij geldende voorwaarden.
11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. Het is Koper niet toegestaan ​​de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen of op enige andere wijze te bezwaren.
11.2. Zolang Koper Producten onder zich heeft waarop TelecomPC zijn eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen, is Koper verplicht deze Producten desgevraagd onverwijld aan TelecomPC af te staan, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.
11.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient Koper TelecomPC hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
12. Klachten
12.1. De Koper is verplicht om de conformiteit van Producten afkomstig van TelecomPC direct na levering te controleren.
12.2. Indien Koper bij TelecomPC een klacht indient met betrekking tot het niet voldoen van de geleverde Producten aan de Overeenkomst, zal TelecomPC deze klacht alleen in behandeling nemen indien deze binnen een redelijke termijn Schriftelijk is ingediend en de aard van het gebrek beschrijft. Onder “binnen een redelijke termijn” wordt verstaan ​​een termijn van 24 uur na levering, dan wel een termijn van 24 uur nadat het betreffende gebrek is geconstateerd. 12.3. Klachten worden niet in behandeling genomen indien:
a. er zijn slechts geringe afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, materiaal, afmetingen, kleur en andere afwijkingen en deze afwijkingen worden in de branche toelaatbaar geacht;
B. het Product afwijkt van een afbeelding in de catalogus, brochures en ander promotiemateriaal van TelecomPc of derden;
C. het betreffende gebrek het gevolg is van een door Koper verstrekte en/of ter beschikking gestelde tekening, schets, ontwerp, specificatie, materiaal of informatie;
D. de Koper het Product zelf heeft gerepareerd of aangepast (waarbij hij het Product heeft opengemaakt of gedemonteerd), of door derden heeft laten repareren of aanpassen (waarbij het Product is opengemaakt of gedemonteerd);
E. het geleverde Product is blootgesteld aan abnormale omstandigheden in de ruimste zin van het woord of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van TelecomPC is behandeld.
12.5. Koper dient TelecomPC in de gelegenheid te stellen de gegrondheid van een klacht te verifiëren.
12.6. Indien klachten gegrond zijn, staat het TelecomPC vrij om de geleverde Producten kosteloos te vervangen of een creditnota te verstrekken gelijk aan de waarde van de geretourneerde Producten.
12.7. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd met uitdrukkelijke toestemming van TelecomPC en geschieden op kosten van Koper. Indien Producten worden geretourneerd zonder dat er sprake is van schuld van TelecomPC, zal TelecomPC de Koper een bedrag gelijk aan 25% van het netto factuurbedrag (bovenop het oorspronkelijke factuurbedrag) in rekening brengen; staat het Koper vrij te bewijzen dat de werkelijk geleden schade lager is. Dit laatste is niet van toepassing indien een aangifte is goedgekeurd door TelecomPC.
13. Garantie
13.1. Telecompc staat ervoor in dat de door haar geleverde Producten van deugdelijke kwaliteit zijn, in lijn met hetgeen Koper op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten. De verstrekte garantie geldt voor de hieronder genoemde periode en onder de volgende voorwaarden.
13.2. De garantietermijn voor de door Telecompc geleverde Producten bedraagt ​​in beginsel en tenzij anders aangegeven zeven dagen. Deze termijn van zeven dagen gaat in op de datum waarop de Producten zijn geleverd.
13.3. Indien werkzaamheden onder garantie dienen te worden verricht en/of vervangende leveringen onder garantie dienen te geschieden, leidt dit niet tot verlenging van de garantietermijn voor de door TelecomPC geleverde Producten.
13.4. De garantie die wordt gegeven op door Telecompc geleverde Producten dekt alle gebreken die ontstaan ​​als gevolg van normaal gebruik. Dit sluit uitdrukkelijk uit:
a. gebreken die niet kwalificeren als een (gegronde) klacht.
B. schade opgelopen als gevolg van vallen, druk, stoten, slijtage of vocht; en
C. schade veroorzaakt door een externe kortsluiting.
13.5. TelecomPC dient zelfstandig te beoordelen of een gebrek valt onder de garantie die TelecomPC verstrekt voor de door haar geleverde Producten.
14. Bestellingen en communicatie
14.1. TelecomPC is niet aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen die voortvloeien uit het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen door Telecompc en de Koper, behalve wanneer opzet of grove schuld aan de zijde van TelecomPC aantoonbaar is.
14.2. De Koper is eindverantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de aantallen, productsoorten, afleveradres en afleverinstructies in de orderbevestiging.
14.3. De koper draagt ​​eventuele extra kosten die TelecomPC moet maken indien de leveringsinstructies in de orderbevestiging onvolledig of onjuist zijn.
15. Aansprakelijkheid
15.1. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de zijde van , is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de betreffende Overeenkomst. De aansprakelijkheid van TelecomPC is altijd beperkt tot de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.
15.2. TelecomPC is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade of verlies, waaronder uitdrukkelijk maar niet beperkt tot: bedrijfsverlies, gederfde winst, gevolgschade, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, immateriële schade, vermogensschade en persoonlijk letsel, inclusief alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.
15.3. De door TelecomPC geleverde Producten mogen in voorkomend geval uitsluitend worden gebruikt voor het door Partijen overeengekomen doel.
15.4. Koper is gehouden TelecomPC te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden ter zake van beweerdelijk verlies en/of schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door of in verband met de Overeenkomst en/of de geleverde Producten.
15.5. Alle vorderingen jegens TelecomPC, behalve die welke door TelecomPC zijn erkend, vervallen door het enkele verloop van 12 maanden na de datum waarop die vorderingen zijn ontstaan.
16. Vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom
16.1. Alle informatie die TelecomPC aan Koper verstrekt, in de ruimste zin, waaronder maar niet beperkt tot bedrijfsinformatie die zich richt op specifieke kenmerken van de door TelecomPC geleverde Producten, en die in het kader van onderhandelingen of de Overeenkomst wordt verstrekt, wordt strikt persoonlijk en vertrouwelijk behandeld.
16.2. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot TelecomPC Producten of producten, websites, brochures en dergelijke van derden, berusten uitsluitend bij TelecomPC. 17. Forceer maatregelen.
17.1. Partijen zijn niet aansprakelijk voor vertraging of tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien het vorenstaande het gevolg is van overmacht en als zodanig niet aan de betreffende Partij kan worden toegerekend.
17.2. Partijen verbinden zich ertoe elkaar zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen indien zich een overmachtsituatie voordoet.
17.3. TelecomPC is gerechtigd de op haar rustende verplichtingen op te schorten zolang een overmachtsituatie voortduurt.
17.4. Indien een overmachtsituatie langer dan vier weken duurt, hebben Partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden. De Overeenkomst kan worden beëindigd zonder dat hiervoor enige vergoeding aan de andere Partij verschuldigd is.
18. Boetebepaling
18.1. Indien Koper inbreuk maakt op de artikelen van deze Algemene Voorwaarden, verbeurt hij aan TelecomPC, zonder dat enige nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is, een direct opeisbare boete van € 5.000,00 per overtreding, welke boete niet voor vergoeding in aanmerking komt. vertrek. De Koper zal ook een bedrag van 500,00 euro moeten betalen voor elke dag dat de inbreuk duurt, onverminderd het recht van TelecomPC op volledige vergoeding van de schade die het gevolg is van de inbreuk door de Koper.
19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Op onderhandelingen met TelecomPC, de met TelecomPC gesloten Overeenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2. Eventuele geschillen tussen Partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Almere.

 

Shopping Cart